Modra – Vladimír Dedeček

Architekt Vladimír Dedeček zomrel 29. apríla 2020 vo veku 90 rokov. Patril ku prvej generácií slovenských architektov, ktorí po vojne vyštudovali architektúru v Bratislave (profesori Karfík, Belluš a ďalší). Navrhol a zrealizoval také množstvo verejných stavieb, že sa to z dnešného pohľadu zdá neuveriteľné. V 60-tych rokoch získal reputáciu a mnohé ocenenia za areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V 70-tych a 80-tych rokoch riešil mnohé rozsiahle zadania, ktoré súviseli s modernizáciou Slovenska a budovaním potrebných inštiúcii: Štátny archív v Bratislave, Vysokoškolský areál Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline, rekonštrukcia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, budova Najvyššieho súdu v Bratislave a mnohé ďalšie. Vďaka záujmu mnohých architektov, teoretikov a historikov umenia, mohol v poslednom období svojho života ukázať ako rozmýšľal, aké originálne pracovné metódy používal, aby vedel v krátkom čase vyriešiť komplexné zadania. V roku 2017 Slovenská národná galeria vydala rozsiahlu monografiu „Vladimír Dedeček – Interpretácie architektonického diela (editorka Monika Mitášová).

Dedečkovu architektúru si priblížime prehliadkou stavby, ktorú navrhoval a realizoval v 70-tych rokoch. Společne s architektom Matúšom Bišťanom  a zástupci SZU navštívime Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity (pôvodne Krajská politická škola) v Modre – Harmónii. Stavba veľmi invenčným spôsobom kombinuje funkcie ubytovania, školy, športového a kultúrno-spoločenského centra. Dajú sa tu dobre odčítať Dedečkove pracovné metódy „saláma“ a „domino“, ktoré používal pri zadaniach, ktoré kombinovali viac funkcií. Autor o navrhovaní tejto stavby píše: „ Bolo mi od začiatku jasné, že plánovať takúto akciu ako výlučne školskú stavbu s obmedzenou funkciou politickej školy, je prinajmenšom neperspektívne. Nielen pre zrelosť času z hľadiska politického vývoja, ale aj z hľadiska dostatku absolventov vysokých škôl spoločensko-vedného a ekonomického typu. Preto som sa snažil pôvodne veľmi chudobný stavebný program školy rozšíriť o plochy zabezpečujúce funkcie kultúrno-spoločenského, športového a rekreačného centra“. (citované podľa monografie).

Ďakujeme Slovenské zdravotnícké univerzite v Bratislave. 

Zraz: so 3.10., 15:00, Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Modra – Harmónia 3019